Bazuar në ligjin 139/2015 “Për veteqeverisje vendore  neni 9 pika 1.2 a,c neni 16 pika 1, neni 18, neni 54 shkronja e Ligjitnr 146/2014 “Për njoftimin dhe Konsultimin public” Bashkia Pustec në datën:27.09.2022  ora 12:30 në ambientetet e Sallës së Këshillit  të Bashkisë Pustec u  zhvillua  një takim konsultues me banorët dhe aktorët lokalë. Ky konsultim publik kishte në fokus dhënien e sygjerimeve/rekomandimeve nga qytetarët për Buxhetin e Bashkisë 2023. Kjo fazë konsultimi do të vijojë edhe me konsultime të tjera  për ta finalizuar me rezultate të prekshme pjesëmarrjen e banorëve të bashkisë sonë, në përgatitjen e buxhetit dhe në vendimarrjen për përmirësimin e shërbimeve.

Takimi është njoftuar në faqen e facebook-ut zyrtar të Këshillit të Bashkisë KËSHILLI BASHKIAK  PUSTEC, dëgjesa ishte programuar të fillonte në datë 27.09.2022 ora 12:30, ku të pranishëm ishin:

 1. Jani Ago- nënkryetar i bashkise
 2. Jani Nikolla- nënkryetar i bashkisë
 3. Vaska  Vasilovski-kryetar i keshillit
 4. Drejtori i shkollës Pustec-Trajan Vangjelovski
 5. kryeplaku i fshatit Leska-Cvetko Kitani
 6. Kryeplaku i fshatit Pustec-Todi Jono
 7. Disa këshilltarë
 8. Nada Gjoli (keshilltare)-kryetare e Aleancës së Grave

Disa nga sygjerimet dhe rekomandimet nga qytetarët pjesëmarrës në konsultim:

 • Pastrimi i vijës liqenore nga mbetjet dhe inertet
 • Krijimi i disa lulishteve në fshatrat e bashkisë
 • Mirëmbajtja dhe sinjalizimi i plazheve publike
 • Ndalimi i kullotjes së bagëtive pranë liqenit
 • Shtrimi dhe rregullimi i disa trotuareve dhe rrugicave kryesore në fshatin (Pustec dhe Tuminec)
 • Përfshirja në buxhetin e bashkisë për kompensimin e transportit për aktivitete sportive dhe kulturore për nxënësit e bashkisë
 • Blerja e uniformave sportive (bluza,tuta,këpucë) për organizimin e sportikjadave
 • rregullimi i rjetit për ujërat e zeza (Leska)
 • ndërtimi i një kanali pritës për ujërat rjedhëse pasi con në përmbytjen e tokave pjellore (leska)
 • hapja e një rruge 200 m gjatësi  tek vendi i quajtur Sado që do ti vijë në ndihmë të gjithë banorëve që meren me bujqësi (Leska)
 • paisje kancelarie për të gjitha kopshtet e bashkisë që do ti vijë në ndihmë fëmijëve dhe edukatoreve
 • regullimi i përoit të fshatit Pustec
 • pastrami i oborit të shkollës fillore (Shulin)
 • vendosja e llampave në disa lagje (Shulin)
 • shtrimi i një rruge me asfalt 200 m që do ta lidh Kishën me qendrën e fshatit (Shulin)
 • Vendosja e disa karrigeve pushueve për pensionistët (Shulin)
 • Shtrimi me asfalt të disa rrugëve që janë shumë problem për banorët:rruga  që lidh qendrën me Kishën dhe Shkollën fillore (Tuminec)

Hap te plote procesverbalin e takimit konsultues..

 

AlbaniaUSA