Fuqi punëtore nënkupton pjesën e shoqërisë e cila është e aftë për punë. Marrëdhëniet e punës ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit janë të rregulluara nga kontrata pune, në bazë të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë dhe Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”. Problemi i papunësisë është një çështje globale, analiza e saj është kryesore për të trajtuar vështirësitë aktuale dhe parashikuar ndryshimet në të ardhmen. Popullsia ekonomikisht aktive (forca e punës) përcaktohet si shumë e numrit të personave të punësuar me numrin e personave të papunë.
Punësimi: Për gjashtëmujorin  e parë të vitit 2021  rezulton se numri i të punësuarve në Bashkinë Pustec  është __________ persona, nga të cilat _____________ punonjës janë të punësuar në sektorin publik dhe ________________ punonjës në sektorin privat. Numri më i madh i të punësuarve është në Bashkine Pustec.. Megjithatë vlerësimi real i numrit të  punësuarve në vend vështirësohet për shkak të mosdeklarimit nga personat që ushtrojnë veprimtari ekonomike jobujqësore/bujqësore, por që nuk figurojnë të regjistruar. Prandaj mendohet se ky numër punësimi është edhe më i lartë. Një dukuri e tillë është e lidhur me lëvizjet migruese e cila ka sjellë një ulje të numrit të popullsisë në zonat rurale krahasuar me periudhën e fillim viteve ’90, duke çuar në krijimin e qendrave urbane me dendësi popullsie  deri në _________ banorë/km² (Bashkia Pustec ) dhe zona më pak tërheqëse për banim me dendësi prej ______ banorë/ km² . Kjo reflekton edhe përqendrimin ekonomik drejt zones se administruar nga Bashkia Pustec

Struktura e punësimit sipas sektorëve:
Struktura e punësimit sipas sektorëve i referohet periudhës gjatë viteve 2019 – 2021:
•     ______ % e punëtorëve janë të punësuar në sektorin publik;
•      ______% e punëtorëve janë të punësuar në sektorin privat.
Papunësia
Bazuar në të dhënat paraprake të marra nga Drejtoria Rajonale e Punësimit për gjashtëmujorin e parë të vitin 2021 rezulton se:

AlbaniaUSA