Si trajtohet një kërkesë:

1. Të gjitha kërkesat për informacion trajtohen, si rregull, nëpërmjet konsultimit pa pagesë të informacionit në mjediset e auroritetit publik, nëpërmjet  portalit unik qeveritar e-albania.al apo kur është rasti, nëpërmjet faqes zyrtare të autoritetit publik në internet.

2. Kërkesat, që lidhen me dokumente të shkruara, trajtohen duke vënë në dispozicion të
kërkuesit:

a. një kopje të plotë, në format të njëjtë me atë të përdorur nga autoriteti publik, përveç rasteve të
veçanta:

b. një kopje të piotë të informacionit nëpërmjet postës elektronike, kar informacioni gjerkiet në
një formë të tillë ose mund të konvertohet.

3. Lidhur me kërkesat që lidhen me forma të tjera, informacioni jepet në mënyrën më të
sfekishme dhe me koston më të ulët për autoritetin publik.

4.  Në çdo rast, vendimi i refuzimit për formën e kërkuar jepet me shkrim dhe i arsyetuar.

 

 

AlbaniaUSA