REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

Nr. Rendor Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1, 08.01.2021 Informacion mbi mbeshtetjen financiare_jo-financiare për organizatat e shoqërisë civile për vitin 2020. 13.01.2021 Kërkuesit i eshte dhene informacioni se Bashkia Pustec per vitin 2020 nuk ka ofruar mbështetje financiare për to, mbasi nuk ka pasur kërkes per bashkë financim nga ana e tyre. Përfunduar S’ka tarifë
2, 02.02.2021 Informacion për paisje me zyra vendore 03.02.2021 Për paisje me zyra vendore Bashkia ju informon se disponon ambiente por nuk mund ti japi ato me qera për arsye se nuk posedon çertifikatë pronesie si dhe për arsye rikonstruksionimi së shpejti i ketyre ambienteve. Përfunduar S’ka tarifë
3, 15.02.2021 Informacion në lidhje me konsultimet publike mbi buxhetin vjetor, paketën fiskale, tjetërsimin e pronave si dhe njoftimet në lidhje me mbledhjet e Këshillit Bashkiak 17.02.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar. Përfunduar S’ka tarifë
4, 23.02.2021 Informacin  për buxhetin e mirëmbajtjes e varezave për periudhën  2015-2021. 25.02.2021 Bashkia për vitin 2020 – 2021 ka parashikuar në buxhet një punonjës. Përfunduar S’ka tarifë
5, 05.03.2021 Kërkes për informacion mbi pakicat kombetare 09.03.2021 Kërkuesi në lidhje me pakicat kombëtare është informuar se Bashkia Pustec është e populluar me komunitet Maqedonas e shpërndarë në 9 fshatra, ushtrojnë të drejtën e mësimëdhënies në gjuhën Maqedonase si dhe gëzojne të drejtat e qytetareve të tjerë në Shqiperi. Përfunduar S’ka tarifë
6, 08.04.2021 Kërkes për Informacion për numrin e fëmijeve me vështirësi në shikim nga mosha 5- 11 vjeë. 09.04.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni se në Bashkin Pustec nuk kemi fëmije me vështiresi në shikim nga mosha 5 – 11 vjeç. Përfunduar S’ka tarifë
7, 12.04.2021 Informacion për institucionet e varesisë që vlersohen Autoritete Publike. 15.04.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni se, Autoritet publik në varësi te Bashkisë Pustec është vetëm SHA Ujësjellës Kanalizime Pustec . Përfunduar S’ka tarifë
8, 13.04.2021 Informacion për vënien në dispozicion të konsultimeve publikeme qytetarët referuar projekteve që keni pasur gjat vitit 2020 - 2021? 15.04.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar. Përfunduar S’ka tarifë
9, 13.04.2021 Informacion në lidhje me partitë politike apo subjektet zgjedhore . 15.04.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni se në teritorin e Bashkisë Pustec nuk është hapur asnjë zyrë zgjedhore nga subjektet elektorale si dhe asnjë parti politike nuk ka paraqitur kerkesëpër tu paisur me lejë per zhvillim te mitingjeve elektorale. Përfunduar S’ka tarifë
10, 14.04.2021 Informacion në lidhje me pëlqimin dhe qëndrimin e BashkisëPustec për zonën e mrojtur “Prespa”. 15.04.2021 Kthim Përgjigje në email, në lidhje me informacionin e kërkuar do tju dërgojmë qëndrimin tonë në një moment të dytë Perfunduar S’ka tarifë
11, 19.04.2021 Informacion për numërin e të punësuarve me kontrata të përkohëshme pranë administratës së Bashkisë nga data 1 janar 2021 e deri më sot? 19.04.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni se nga data 1 janar 2021 dhe deri më datën e sotme, nuk ka asnjë marrëveshje punësimi me afat të përkohshëm. Përfunduar S’ka tarifë
12 24.05.2021 Informacion në lidhje me numërin e të punësuarve që nga periudha dhjetor 2019 – prill 2021. Gjithashtu a ka patur rritje të pagëve , shtesa apo shpërblime ndaj punonjësve të Bashkisë, dhe sa persona kanë përfituar ndihmë ekonomike për periudhën dhjetor 2019 – prill 2021? 01.06.2021 Kerkuesit i është vënë në dispozicion informacioni se në periudhen dhjetor 2020 – prill 2021 ka patur rritje pagash për kategori të caktuar të punësuarish, nuk ka patur shtesa, bonuse ose shpërblime të tjera gjatë viteve të fundit . Duke ju referuar pyetjeve të tjera i është dhënë informacioni i detajuar në tabela. Përfunduar S’ka tarifë
14 23.06.2021 Informacion në lidhje me instalimin e  paisje për matjen e cilësis sëajrit nga viti 2014 – 2021? Kur janë instaluar specifikisht dhe me cila fonde janë siguruar? Kush e kryen monitorim? Cilat janë Zonat me nivelin  më të lartë të ndotjes ? 24.06.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar se në Bashkinë tonë nuk ka një paisje të tillë të instaluar. Përfunduar S’ka tarifë
15 23.06.2021 Informacion në lidhje me vlerën e investimeve të kryera në vite nga 2014 – 2021? Si kanë 24.06.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar. Përfunduar S’ka tarifë
16 07.07.2021 Informacion në lidhje me numrin e konsultimeve publike që ka realizuar Bashkia gjatë vitit 2020 deri në qershor 2021? Dhe cilat janë temat e tyre? 12.07.2021 kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar në lidhje me konsulimet publike për vitin 2020 që janë realizuar online për shkak të Covid – 19, ndërsa për vitin 2021 është realizuar vetem njëkonsultim publik për “ Identifikimin e prioriteteve të qytetarëve për buxhetin 2022 – 2024” si dhe administrimin e tyre nga ana e këshillit Bashkiak dhe Ekzekutivit Përfunduar S’ka tarifë
17 13.07.2021 Informacion në lidhje me investimet që janë kryer ne 10 vitet e funditë ? Kur është kryer investimi i fundit? A është planifikuar një investim i ri? Sa është buxheti për sherbimin zjarëfikës? cilat janë paisjet që kanë në dispozicion ekipet tona në raste të zjareve? çfarë masash shtese meren gjatë stinës së verës ku reziku i zjareve është më i madhë? 16.07.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar. Përfunduar S’ka tarifë
18 19.07.2021 Informacion në lidhje me hartimin e një projekti inxhinierik për ndërtimin e një landing site dhe infrastrukturës përkatëse në zonën e liqenit të Prespës 21.07.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni.i kërkuar se statusi i pasurisë figuron pasuri shtetërore, ndërsa parashikimi nga Bashkia për planin e veprimit tregon ndertimin e molit. Bashkëngjitur me ketë informacion u dërgua harta kadastrale si dhe harta e planit të veprimeve. Përfunduar S’ka tarifë
19 21.07.2021 Informacion në lidhje me Monitorimin e përfshirjes politike, sociale dhe ekonomike të të rinjëve pranë institucionit tonë si dhe mast dhe planet konkrete të mara nga ana e ketij institucioni 23.07.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar se në Bashkinë Pustec nuk ka Qendra Rinore, por po meren masa për formimin e tyre . Përfunduar S’ka tarifë
20 19.08.2021 Informacion në lidhje me funksionimin e ujit të pishëm në teritorin e Bashkisë Pustec. Informacion të përgjithshëm për qendrën shëndetsore të Bashkisë Pustec, si dhe informacion për menaxhimin dhe grumbullimin e mbetjeve në teritorin e Bashkisë Pustec. 20.08.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar. Përfunduar S’ka tarifë
21 03.09.2021 Informacion në lidhje me projektet që ka përfituar Bashkia në kuadër të Rilindjes Urbane. 13.09.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar nga Bashkia Pustec për fondin që ka përfituar nga Rilindja urbane që prej vitit 2013 e deri më sot. Përfunduar S’ka tarifë
22 09.09.2021 Informacion në lidhje me shkollimin e punonjësit për shërbimet sociale si dhe punët që kanë bërë më përpara se të punësohen si zyrtarë për shërbimet sociale. 09.09.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni në lidhje me shkollimin dhe punësimin të punonjësve të shërbimit social. Përfunduar S’ka tarifë
23 08.10.2021 Informacion në lidhje me pjesën e tarifave për riprodhimin e informacionit publik  në aplikim të ligjit nr 119/2014 “ Për të drejtën e informimit”. 11.10.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni se nuk aplikojmë tarifa pasi nuk kemi kërkesa të tilla për vënien në dispozicion të informacionit kundrejt palëve të treta. Përfunduar S’ka tarifë
24 25.10.2021 Informacion në lidhje me investimet që janë bërë për rrjetin e kanalizimeve dhe vlera monetare e këtyre investimeve. 26.10.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni se vetem dy fshatra kane rrjet kanalizimesh në gjendje teje të amortizuar konkretisht në fshatin Pustec dhe Zaroshkë, për sa i përket fshatrave të tjera rezultojnë pa rrjete kanalizimesh. Përfunduar S’ka tarifë
25 02.11.2021 Informacion në lidhje me regjistrin  e kërkesave dhe përgjigjeve të rishikuar për vitin 2021. 03.11.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni i kërkuar në lidhje me regjistrin e kërkesave dhe Përfunduar S’ka tarifë
26 09.11.2021 Informacion në lidhje me numurin e bashkëpunimeve me njësi vendore jashtë Shqipëris. Si dhe vlerën e buxhetit të parashikuar për këto bashkëpunime dhe për shoqërin civile. 18.11.2021 Kërkuesit i është vënë në dispozicion informacioni se Numuri i bashkëpunimeve me njësit vendore jashtë Shqipëris janë: Bashkia Grevenas Greqi. Baskia Bitol, Resnjë, Ohër Maqedonia e Veriut. lidhur me vlerën e buxhetit të parashikuar për këto bashkëpunime nga institucioni jonë duke pasur një fond të cunguar nuk është parashikuar buxhet për këtë zë. Përfunduar S’ ka tarifë

AlbaniaUSA