a. i mundeson cdo kerkuesi të drejten per tu njohur me informacionin publik, sipas ketij
ligji, duke u konsultuar me dokumentin origjinal ose duke marr nje kopje te tij:

b. krijon, mban. publikon dhe perditeson regjistrin e kerkesave dhe pergjiigjeve brenda
afatitte parashikuar ne piken 1, të meni 8, të ketij ligji:

c. bashkrendon punen per plotesimin e kerkesave per inforinacione brenda afateve dhe sipas
menyres së parashikuar ne kete ligj:

d. regjistron kerkesat per informacion dhe cakton nje numer rendor per secilën prej tyre:

e. dergon kerkesen per informim te nje autoriteti tjeter publik , brenda afateve te parshikuara ne
kete ligj kur rezulton se autoriteti publik ku eshte depozituar kerkesa nuk e zoteron
informacionin e kerkua.

f. verifikon rastet për dhenien falas te informacionit qytetareve. sipas parashikimit të pikes 5, te
nenit 13, të ketij ligji,

g. kryen njoftime paraprake sipas neneve 14 dhe 15 , te ketij ligji, si dhe komunikon
me kerkuesin, sipas nevojes per trajtimin e kerkeses per informacion publik.

AlbaniaUSA