Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve:

  1. Hartimin e planeve strategjike të zhvillimit e të programeve për zhvillimin ekonomik vendor.
  2. Ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë.
  3. Mbështetjen për zhvillimin e biznesit të vogël, nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panaire e reklama në vende publike.
  4. Organizimin e shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacioni për bizneset, aktivitetet promovuese, vënia në dispozicion e aseteve publike etj

. 5. Publikimin e broshurave informative, krijimin e portaleve me profil ekonomik etj.

6. Dhënien e granteve financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi, duke garantuar akses të balancuar gjinor.

AlbaniaUSA