Njoftim për vend të lirë pune për pranimin në nivelin e mesem në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”, VKB nr.71 datë 24.12.2020 për “Miratimin e Buxhetit të Bashkisë së Pustec për vitin 2021”, Urdhërit të Kryetarit 10 date 22.01.2021 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Sektorit  të MZSH Bashkia Pustec”,  Sektori I  Burimeve Njerëzore në Bashkinë e Pustecit  njofton se në Sektorin  e MZSH-së shpallet:

1   vend i lire pune  në pozicionin:

– Shef Sektori, 1 (një) pozicion    (niveli mesëm)

Per me tepër informacion klikoni këtu

AlbaniaUSA